Out of life-cycle used assets sales


General conditions for participation:

 

- The current sale of obsolete property (second hand) of the Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence (CMDR COE) is a public auction.


- Any Bulgarian or foreign natural or legal person can take part in the auction.


- According to the provision of article 104, paragraph 3 of the Consumer Protection Act (CPA), the obsolete movables offered for sale on this auction do not constitute consumer goods.


- Due to the fact that the building and the adjacent area of the CMDR COE have a controlled mode of access, the inspections and the sale of the listed items will be carried out on pre-announced dates and times, after registration for participation in the auction on the indicated contact telephone numbers.


- Inspections and sales, of the obsolete movables, outside the pre-announced dates and times are allowed as an exception, after arrangement made on the indicated contact telephone numbers.


- The individuals, interested in purchasing the announced items, participate in the auction in person, and are provided with the opportunity on the pre-announced dates and times to inspect the items and to get acquainted with their current condition.


- In case a participant decides to buy any of the presented items, the participant pays the announced price in cash for it on the spot.


- Provided that for the same item there is an interest from more than one participant in the auction, priority is given to the one registered the earliest in the list of participants.


- The obsolete property offered for sale is offered in the condition in which it was announced (As it Is) and without providing a warrantee.


- According to the provisions of the CPA, the items purchased on the spot cannot be return and the amount paid for them is not refundable.


- Items purchased on the spot cannot be replaced.


- The purchased items are handed over to the respective participant in the auction with a Handover protocol, prepared in two copies and issuance of a receipt Cash credit order.


 

Общи условия за участие.

 

- Настоящата разпродажба на излязло от употреба имущество (втора ръка) на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия представлява публичен търг.


- Участие в търга може за вземе всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице.


- Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), излезлите от употреба движими вещи, предложени за разпродажба на този търг, не представляват потребителска стока.


- Поради обстоятелството, че сградата и районът на Центъра са с контролиран режим на достъп, огледите и разпродажбата на обявените вещи ще се извършва на предварително обявени дати и часове, след регистрация за участие в търга на посочените телефони за връзка.


- Огледи и разпродажби извън предварително обявените дати и часове се допускат по изключение, след предварително записване на посочените телефони за връзка.


- Лицата, проявяващи интерес към закупуване на обявените вещи, участват лично, като им се предоставя възможност в дните за оглед на вещите, да се запознаят с тяхното състояние.


- В случай, че решат да закупят някоя от представените вещи, участниците я заплащат на място, съгласно обявената цена.


- При условие, че за една и съща вещ е налице интерес от повече от един участник в търга, предимство има записаният по-рано в списъка на лицата, желаещи да участват в търга.


- Излязлото от употреба имущество, предложено за разпродажба, се предлага в състоянието, в което е обявено и без предоставяне гаранция.


- Съгласно разпоредбите на ЗЗП, закупените на място вещи не подлежат на връщане и сумата, заплатена за тях не подлежи на възстановяване.


- Закупените на място вещи не подлежат на замяна.


- Закупените вещи се предават на съответния участник в търга с приемо-предавателен протокол, изготвен в два екземпляра и издаване на приходен касов ордер.

 

 

CURRENT SALES OF USED ASSETS

 

 

 

 

 

 

 

If you are interested in buying some assets please contact procurement section staff

email: procurement@cmdrcoe.org or visit us on our billing address 34A Totleben Blvd, 1606 Sofia.

 

 

 

 
© 2024 CMDR COE. All Rights Reserved.
CLOSE